Cena prekladu závisí od viacerých faktorov, ako napr.

 

                             - či sa jedná o obyčajný preklad, alebo o preklad vyhotovený súdnym prekladateľom

                             - odborná náročnosť východiskového textu

                             - grafická náročnosť spracovania textu

                             - rýchlosť vyhotovenia atď., 

Cena úradne overených (súdnych) prekladov je stanovená

Vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z.

 

 

Úradne overený preklad (súdny preklad) z/do NJ

19,92 € / normostrana*

 

Odborný preklad bez overenia

dohodou

 

Bežný preklad bez overenia

dohodou

                              Pri väčších objemoch sú možné zľavy..

                              K cenám nebude pripočítaná DPH ani žiadne poplatky za sprostredkovanie!

Normostranou sa rozumie formát A4 (30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier). Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie

z východiskového dokumentu. Text v nemeckom jazyku je zvyčajne dlhší ako v slovenčine. Podľa Vyhl. 491/2004 Z. z. v platnom znení sa

každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, považujú

za jednu celú stranu.