Ponúkam úradné a neúradné preklady z nemeckého jazyka do slovenského a opačne.

Úradný preklad = súdny preklad = preklad s pečiatkou

 

Ide o úradný jazykový preklad, vyhotovený súdnym prekladateľom, ktorý má od Ministerstva spravodlivosti SR poverenie a oprávnenie na


zhotovovanie takýchto prekladov. Pri každom preklade zároveň deklaruje, že originál je zhodný s prekladom, za čo ručí svojím podpisom a


odtlačkom oficiálnej pečiatky.

Ako úradný prekladateľ nemeckého jazyka prekladám rôzne dokumenty:

 

 

- technické (preklady návodov, technických správ, bezpečnostných dátových listov a pod.),

- ekonomické dokumenty (preklady súvah a výkazov, daňových priznaní, rozpočtov, správ z auditov a pod.),

- právne dokumenty (preklady rôznych zmlúv, zákonov a pod.),

- dokumenty z oblasti medicíny (preklady lekárskych správ, výmenných lístkov, odborných článkov a pod.),

- administratívne dokumenty (preklady rodných listov, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, úmrtných listov, vysvedčení,

  curriculum vitae, diplomov, technických preukazov, CoC, faktúr a pod.)

 

Pri úradnom preklade sa originál dokumentu, ktorý sa má preložiť, prípadne kópia dokumentu, overená notárom, zviažu so samotným

prekladom trikolórou. Ak chcete zviazať s prekladom originál, alebo overenú kópiu mali by ste mi ju doručiť osobne V prípade, že chcete

zviazať s prekladom len kópiu bez overenia, stačí ak mi ju pošlete ako scan e-mailom.

 

Medzi najčastejšie neúradné prekladané dokumenty patria:

 

- odborné manuály na obsluhu, normy, obchodná korešpondencia, životopisy,abstrakty diplomovej práce, prospekty, príručky,

 

  reklamné texty, návody na použitie, novinové články, smernice, zmluvy, účtovné výkazy, výročné správy a ďalšie.

 

Preklady sú dodávané:

  • v krátkych dodacích lehotách na základe vzájomnej dohody,

  • vo vysokej kvalite,

  • so zachovaním absolútnej mlčanlivosti.

Preklady odovzdávam osobne, poštou alebo emailom.